ประกาศขอความร่วมมือในการเตรียมการ และการวางแผนปฏิบัติงาน ภายใต้ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด ของประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ ๒๘

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.