เอกสารการส่งออก

เอกสารเบื่องต้น เพื่อการส่งออก

INVOICE เพื่อการส่งออก

VGM (Verified Gross Mass)